Regulamin Półkolonii HIT – SPORT

 

Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.

 

1.Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7-14lat.

2.  Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.

3.Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

4. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200zł, oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza ze strony www. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.

5. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy półkolonii na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

6. Warunki rezerwacji:

 • zgłoszenie osobiście w biurze lub przez formularz ze strony www.
 • wpłata zaliczki w kwocie 200zł w biurze lub na konto firmy (z adnotacją w tytule płatności zawierającą nazwisko i imię uczestnika półkolonii oraz datę turnusu)

7. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania jej przez organizatora.

8. Koszty rezygnacji z półkolonii:

 • w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 • w przypadku rezygnacji z półkolonii przed jej rozpoczęciem z przyczyn nie zależnych od uczestnika (np. nagła choroba) zwracana jest wpłacona kwota.
 • w przypadku rezygnacji z półkolonii podczas jej trwania zwroty ustalane są indywidualnie.

9. Nieobecność uczestnika półkolonii na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za niewykorzystane zajęcia.

10. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na formularzu zgłoszenia.

11. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

12. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

13.  Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/ Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemachwychowawczych.

14. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.

15. Rodzice oraz opiekunowie mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia opiekunowi.

16. Podane godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków są godzinami orientacyjnymi.

17. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na wybranych przystankach. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, dziecko same wraca do domu itp.).

18. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda itp.)

19. Uczestnicy mają prawodo:

 • spokojnego, radosnego i bezpiecznegowypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczaspółkolonii,
 • wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
 • uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub Kierownikapółkolonii.

20.  Uczestnicy mająobowiązek:

 • wykonywać polecenia kadry prowadzącejzajęcia,
 • dbać o czystość iporządek,
 • przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych informowaćwychowawcę.
 • mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samegosiebie,
 • dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział wzajęciach,
 • uczestnikomzabraniasię niszczeniasprzętów,wyposażeniai pomocydydaktycznych,
 • napółkoloniiobowiązujebezwzględnyzakaz:używaniawulgarnychsłówiprzekleństworazzażywania różnego rodzaju używek.

21.  W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewniony obiad.

22. Możliwe jest przynoszenie własnych napojów oraz dodatkowych kanapek przezuczestników.

23. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

24.  Zgłoszenie dziecka do udziału w półkoloniach oraz w szczególności wypełnienie formularza rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii „WAKACYJNA PRZYGODA” organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Hit-Sport.