Rgulamin Szkółki Narciarskiej

1. Przed  zgłoszeniem udziału dziecka w szkółce/ przedszkolu narciarskiemu rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.

2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy BTA Hit-Sport, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem szkółki/przedszkola.

3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście szkółki/przedszkola po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200zł, oraz przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

4. Warunki rezerwacji:

- zgłoszenie osobiście w biurze lub e-mailowe (przez formularz zgłoszeniowy)

- wpłata zaliczki w kwocie 200zł w biurze lub na konto firmy (z adnotacją w tytule płatności zawierającą  nazwisko i imię uczestnika oraz datę turnusu)

5. Rezygnacja z udziału w szkółce/przedszkolu narciarskiemu musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji  przyjmuje się datę otrzymania jej przez organizatora.

6. Koszty rezygnacji:

- do 7 dni przed rozpoczęciem szkółki potrącana jest zaliczka w kwocie 100zł,

- przy rezygnacji krótszej niż 7 dni, do rozpoczęcia wybranego turnusu potrącane jest 200zł wpłaty,

- w przypadku rezygnacji z udziału w szkółce/przedszkolu narciarskim uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału,

- w przypadku rezygnacji w szkółce/przedszkolu narciarskim przed jej rozpoczęciem z przyczyn nie zależnych od uczestnika (np. nagła choroba) zwracana jest wpłacona kwota.

7. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących  po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za szkółkę/przedszkole narciarskie lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.

8. Rodzic  lub opiekun dziecka zapisanego na szkółkę/przedszkole narciarskie powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.

9. Uczestnik szkółki/przedszkola narciarskiego lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność  materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

10. Uczestnik szkółki/przedszkola narciarskiego ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

11. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika szkółki/przedszkola narciarskiego, bez zwrotu kosztów.

12. Uczestnik szkółki/przedszkola narciarskiego zobligowany jest posiadać:

- odpowiednio dobrany i przygotowany sprzęt i strój narciarski , umożliwiający bezpieczne uczestnictwo w zajęciach,

- kask narciarski

13. Rodzice oraz opiekunowie mają obowiązek poinformowania dzieci, uczestniczących w szkółce/przedszkolu narciarskiemu o przestrzeganiu zakazu samowolnego oddalania się od grupy,  bez zgłoszenia instruktorowi.

14. Podane godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.

15. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane  bezpośrednio rodzicom lub opiekunom  przystanku, na których wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub  opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)

16. Dla bezpieczeństwa uczestników szkółki/przedszkola narciarskiego organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nie przygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)

17. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Szkoły Narciarskiej.